Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor si crearea de noi locuri de munca pentru CD 2.3.2

Operatiunea 2.3.2 – Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor si crearea de noi locuri de munca pentru CD – POSCCE

Aceasta operatiune sprijina dezvoltarea capacitatii de cercetare a intreprinderilor, in vederea cresterii nivelului de inovare si a competitivitatii pe piata; de asemenea se urmareste crearea de noi locuri de munca in activitatea de C-D.

Solicitantii sunt societati cu personalitate juridica si cu activitate de cercetare-dezvoltare (C-D) mentionata in statut.

Solicitantii sunt intreprinderi mari, mijlocii sau mici conform prevederilor Legii nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin aceasta operatiune sunt sprijinite urmatoarele categorii de proiecte:

  • Proiecte de modernizare a unor infrastructuri existente de cercetare din cadrul intreprinderii;
  • Proiecte cu constructii/extindere de cladiri pentru crearea de noi centre sau laboratoare de cercetare in cadrul intreprinderii.

Ambele categorii de proiecte sunt insotite de achizitionarea de instrumente si echipamente noi de cercetare.

Valoarea asistentei publice nerambursabile este cuprinsa intre 1.000.000 lei si 40.000.000 lei.

Valoarea totala a proiectului (costuri eligibile si neeligibile) nu poate depasi in nici un caz echivalentul in lei a 50 milioane euro.

Solicitantul trebuie sa demonstreze ca infrastructura noua/ modernizata sprijina dezvoltarea capacitatii de cercetare a intreprinderii, in scopul cresterii nivelului de inovare si a competitivitatii pe piata; de asemenea prin aceasta noua investitie se vor crea noi locuri de munca de inalta calificare, pentru activitatile de C-D.

Un solicitant poate depune un singur proiect la competitia POSCCE-A2-O232-2012-1, daca nu are alt proiect contractat la operatiunea 2.3.2.

Maximum 24 de luni, atât pentru proiectele de modernizare (fara constructie sau extindere de cladiri), cât si pentru proiectele cu constructie/extindere de cladiri.
Perioada de implementare, care include durata proiectului, precum si un termen de max. 45 de zile calendaristice in care beneficiarul va efectua toate platile aferente activitatilor proiectului, nu poate depasi data de 1 iulie 2015.

Activitati eligibile

Pentru aceste proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati aferente investitiei initiale:

  • achizitie de teren;
  • modernizarea cladirilor/spatiilor C-D;
  • constructie/extindere cladiri (institute/centre/laboratoare C-D);
  • achizitionarea de active corporale pentru C-D: cladiri si/sau spatii;achizitionarea de active corporale pentru C-D: aparatura, instrumente, echipamente pentru cercetare;
  • achizitionarea de active necorporale (aplicatii informatice, licente) aferente proiectului

Un proiect include achizitionarea de echipamente pentru C-D insotita sau nu de una sau mai multe activitati privind lucrari de modernizare si/sau constructii. Nu este obligatoriu ca un proiect sa includa toate activitatile enumerate mai sus. Nu vor fi finantate proiecte care prevad exclusiv activitati de constructie si/sau modernizare cladiri. Se urmareste dotarea cu aparatura, instrumente, echipamente pentru cercetare care sa functioneze intr-un mediu adecvat.

Solicitantul trebuie sa demonstreze necesitatea activitatilor propuse spre finantare pentru atingerea scopului proiectului (modalitatea prin care noua infrastructura sprijina dezvoltarea capacitatii de cercetare a intreprinderii in vederea cresterii nivelului de inovare si a competitivitatii pe piata, precum si a crearii de noi locuri de munca in activitatea de C-D).

Activitatile de informare si publicitate, conform anexei 4 la acest Ghid, si activitatile de management de proiect nu sunt eligibile, dar sunt obligatorii.

Tipuri de cheltuieli

Pentru a fi eligibile pentru finantare, toate cheltuielile trebuie sa faca parte din categoriile de cheltuieli mentionate in Anexa 3 a OM nr. 1341/2008, sa corespunda obiectivelor Axei Prioritare “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare” si sa fie coerente cu obiectivele si rezultatele proiectelor propuse spre finantare.

Toate cheltuielile realizate trebuie sa respecte simultan conditiile generale de eligibilitate prevazute in art. 2 al HG 759/2007, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) sa fie efectiv platite de beneficiar intre 1 ianuarie 2007 si 1 iulie 2015 (cf. Cap. 2.2.1);
b) sa fie insotite de facturi, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalenta facturilor, pe baza carora cheltuielile sa poata fi auditate si identificate;
c) sa fie in conformitate cu prevederile contractului de finantare incheiat cu organismul intermediar;
d) sa fie in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si comunitare.

Urmatoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile:

1. Cheltuieli pentru achizitia de teren (sunt eligibile in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului).
Regula de eligibilitate se aplica si in cazul in care se achizitioneaza o cladire in scopul demolarii acesteia si utilizarii terenului, in conformitate cu art. 6 al HG 759/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Cheltuieli cu lucrari de modernizare/extindere/constructie cladiri si spatii
Sunt eligibile in limita a max. 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, daca se realizeaza constructia unei unitati noi de cercetare-dezvoltare in cadrul intreprinderii si daca valoarea totala a investitiei depaseste 20 milioane lei.
in toate celelalte cazuri sunt eligibile in limita a max. 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Sunt eligibile toate tipurile de cheltuieli conform structurii devizului general descrisa in HG nr. 28/2008, cu urmatoarele exceptii:
Cheltuieli pentru amenajarea terenului, care implica devieri de cursuri de apa sau stramutari de localitati sau monumente istorice,
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, care implica executarea de cai ferate industriale,
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (capitolul 3 din HG nr. 28/2008):
– studii de teren,
– obtinerea de avize, acorduri si autorizatii,
– proiectare si inginerie,
– organizarea procedurilor de achizitie,
– consultanta,
– asistenta tehnica.

Cheltuieli pentru comisioane si taxe: comisionul bancii finantatoare, comisioanele si dobanzile aferente creditelor, valoarea primelor de asigurare din sarcina autoritatii contractante (beneficiarului), taxele pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/desfiintare, precum si alte cheltuieli de natura taxelor sau comisioanelor.

3. Cheltuieli pentru achizitie de active corporale
3.1 Echipamente IT si pentru comunicatii;
3.2 Instalatii, echipamente si instrumente independente pentru cercetare

4. Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale
4.1 Aplicatii informatice
4.2 Licente

Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active fixe necorporale sunt eligibile doar in limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

5. Cheltuieli pentru achizitionarea de cladiri si spatii
Cheltuielile pentru achizitionarea de cladiri si spatii sunt eligibile in limita a 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. In cazul in care se efectueaza si lucrari de modernizare/extindere cladiri si spatii, atunci, acestea impreuna cu cheltuielile pentru achizitionarea de cladiri si spatii sunt eligibile in aceeasi limita de 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Toate cheltuielile efectuate pentru realizarea unei imobilizari corporale recunoscuta ca activ se vor inregistra in contabilitate in conformitate cu Ordinul nr. 3055/2009 privind aprobarea reglementarilor contabile conform cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, si vor reprezenta valoarea totala a activului. Aceeasi regula se aplica si pentru imobilizarile necorporale.

Cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata nedeductibila, potrivit legii, aferenta cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul proiectelor este eligibila.

In vederea intocmirii bugetului proiectului beneficiarul va semna o Declaratie privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile.

In afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suporta de catre beneficiar, fara a fi luate in considerare la determinarea asistentei financiare nerambursabile.

Cheltuielile care nu sunt mentionate mai sus, nu sunt eligibile. In mod special, urmatoarele cheltuieli nu sunteligibile, in conformitate cu prevederile art. 12 din HG 759/2007 cu modificarile si completarile ulterioare:
a) dobanda si alte comisioane aferente creditelor;
b) cheltuielile colaterale care intervin intr-un contract de leasing;
c) dezafectarea centralelor nucleare;
d) achizitia de echipamente second-hand;
e) amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;
f) costurile pentru operarea obiectivelor de investitii;
g) taxa pe valoarea adaugata deductibila potrivit legii.

Finantarea proiectelor se face in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr 1293/23.04.2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional “Finantarea proiectelor de investitii initiale“.

Valoarea asistentei financiare nerambursabile este cuprinsa intre 1.000.000 lei si 40.000.000 lei.

Valoarea totala a proiectului (costuri eligibile si neeligibile) nu poate sa depaseasca in nici un caz echivalentul in lei a 50 milioane euro.

Intensitatea ajutorului de stat se calculeaza ca procent din costurile eligibile actualizate ale investitiei initiale in active corporale si necorporale.

Dimensiunea maxima a asistentei financiare nerambursabile, ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, nu poate depasi urmatoarele intensitati:

  • pentru intreprinderi mari: 50% (40% in regiunea Bucuresti – Ilfov)
  • pentru intreprinderi medii: 60% (50% in regiunea Bucuresti – Ilfov)
  • pentru intreprinderi mici: 70% (60% in regiunea Bucuresti – Ilfov).

Proiectele se pot depune pana la data de 27 iulie 2012.

Afla mai multe raspunsuri pe forumul Finantare.ro.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica

Ghidul solicitantului

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014