Fonduri europene de 5 milioane euro pentru bunăstarea locuitorilor din cartierele marginalizate ale oraşelor

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat în consultare publică ghidul de finanţare „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) — orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori”, corespunzător primei etape a mecanismului de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității pentru zone urbane marginalizate.

Strategiile de dezvoltare locală vor contribui la combaterea sărăciei și a excluziunii sociale în comunitățile urbane caracterizate prin nivel scăzut de educație, grad crescut de şomaj, stare precară de sănătate a locuitorilor și condiții proaste de locuire.Elaborarea SDL constituie un prim pas pentru transpunerea în plan local a măsurilor prevăzute de Guvernul României în Pachetul Antisărăcie  şi, de asemenea, sprijină Măsura VII – O nouă misiune pentru Grupurile de Acțiune Locală din Pachetul Clasa de Mijloc la Sate.

Beneficiarii fondurilor din acest apel de proiecte pot fi autoritățile publice locale în parteneriat cu actori sociali relevanți sau Grupurile de Acțiune Locală (GAL) existente la momentul lansării apelului.

 

În cadrul acestei etape, pentru care alocarea financiară este de 5 milioane euro, se vor finanța următoarele activități:

  • Adaptarea GAL deja înființat conform cerințelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020;
  • Delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate;
  • Animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL;
  • Elaborarea SDL și a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală.

După elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL), următoarele etape ale mecanismului de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității sunt: selectarea SDL și a pachetului integrat de proiecte pentru zonele marginalizate.

Propunerile, sugestiile sau recomandările privind ghidul „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală — orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori” sunt așteptate până la data de 16 august 2016 pe adresa: ssdl@fonduri-ue.ro. Textul ghidului solicitantului și documentele anexe pot fi consultate pe site-ul www.fonduri-ue.ro. Calendarul, pe larg, poate fi consultat în fișierul ppt.

***

„Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală — orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori” este un apel de proiecte în cadrul Axei prioritare 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității Obiectiv specific 5.1.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) este noul instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală (SDL).

POCU 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, pentru a contribui la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE. POCU include 7 Axe Prioritare: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri (1); Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs (2); Locuri de muncă pentru toți (3); Incluziunea socială  și combaterea sărăciei (4); Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC – 5); Educație și competențe (6); Asistenţă Tehnică (7).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014