Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia Naturii POS Mediu

“Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii” – POS Mediu, Axa Prioritara 4

Introducere

Aceasta axa prioritara are ca obiective conservarea diversitatii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de flora si fauna salbatica, precum si asigurarea unui management eficient al ariilor naturale protejate si, in special, al retelei ecologice Natura 2000. Finantarea masurilor pentru atingerea acestor obiective se asigura din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene (FEDR) si de la bugetul de stat.

Proiectele finantate in acest sector vizeaza asigurarea unui management corespunzator al ariilor naturale protejate si implicit, stoparea pierderii biodiversitatii si a resurselor naturale. O atentie deosebita se va acorda implementarii Directivelor Europene Pasari si Habitate, prin stabilirea retelei ecologice Natura 2000. Proiectele trebuie sa demonstreze aplicarea principiului dezvoltarii durabile pentru ariile naturale protejate si sa vizeze cu precadere conservarea speciilor si habitatelor de importanta comunitara precum si modul in care acest lucru s-a realizat (intocmirea documentelor de raportare).

In cadrul acestei axe prioritare se acorda sprijin financiar pentru elaborarea, revizuirea si implementarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate. Se vor finanta actiuni privind delimitarea in teren (bornarea), imbunatatirea preciziei limitelor in concordanta cu legislatia comunitara si zonarea interna a ariilor naturale protejate conform legislatiei in vigoare, inventariere (habitate, specii, caracteristici naturale ale ariei), management si monitorizare a habitatelor si speciilor, investitii pentru refacerea habitatelor si speciilor si in infrastructura de informare, vizitare si constientizare.

Solicitanti eligibili

Solicitantul/partenerul face parte din urmatoarele categorii:

 • Administratorii si custozii ariilor naturale protejate care au personalitate juridica proprie;
 • APM-uri, ARPM-uri, ANPM, MMP – Directia Biodiversitatii (DB);
 • Autoritati ale administratiei publice;
 • Organizatii neguvernamentale (Asociatii si Fundatii), care sa aiba prevazut in actul constitutiv atributii de protectia mediului si/sau protectia naturii si care sa fie constituite in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv filiale ale asociatiilor si fundatiilor internationale inregistrate in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania;
 • Institute de cercetare;
 • Universitati;
 • Muzee.

Activitati eligibile

A. Elaborarea/revizuirea planurilor, strategiilor si a masurilor de management ale ariilor naturale protejate si alte activitati conexe (activitati preliminare masurilor concrete de investitii sau conservare)

 • Elaborarea sau revizuirea planurilor de management si a altor documente aferente activitatii specifice de management al ariilor naturale protejate;
 • Realizarea la nivel national a seturilor de masuri de management pentru conservarea habitatelor si speciilor de importanta comunitara;
 • Elaborarea de studii (inclusiv studii socio-economice), inventarieri, cartografiere (inclusiv realizarea seturilor de date spatiale conform Anexei 1 pct I.9, din OUG nr 4/2010 in vederea raportarii conform Directivei INSPIRE);
 • Elaborarea metodologiilor si planurilor pentru monitorizarea starii de conservare a habitatelor si speciilor de importanta comunitara/nationala, inclusiv a metodologiilor si planurilor privind paza arealelor in care se afla specii si habitate de importanta comunitara afectate de activitati antropice, etc.

B. Investitii in infrastructura pentru uz public orientate spre protectia si gestionarea mediului in ariile naturale protejate
Marcaje, poteci, punti, observatoare, centre de vizitare, puncte de informare si alte tipuri de infrastructura destinate managementului ariei/ariilor naturale protejate sau informarii vizitatorilor.

C&D. Activitati privind mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare a speciilor si habitatelor

 • Lucrari de reconstructie ecologica, refacerea conectivitatii prin crearea de coridoare ecologice Natura 2000 pentru asigurarea dispersiei populatiilor speciilor, implementarea de masuri pentru managementul si monitorizarea speciilor si habitatelor de importanta comunitara /nationala etc.
 • Actiuni care au ca scop reducerea fragmentarii arealelor/refacerea populatiilor speciilor de flora si fauna de importanta comunitara /nationala periclitate prin coridoare ecologice care sa asigure coerenta retelei Natura 2000 contribuind la mentinerea biodiversitatii biologice, masuri privind speciile invazive etc.

E. Activitati de consultare, constientizare si informare

 • Planificarea si organizarea activitatilor de constientizare, pregatirea materialelor de informare si constientizare pentru sustinerea activitatilor concrete de constientizare (evenimente, seminarii, conferinte, si altele de acelasi tip), etc.

F. Activitati de instruire si crestere a capacitatii institutionale de gestionare a ariilor naturale protejate

 • Organizarea si desfasurarea sesiunilor de instruire (seminarii, grupuri de lucru etc.) avand ca scop cresterea competentelor personalului din structura de management a unei arii protejate sau a unei autoritati cu responsabilitati in domeniul protectiei mediului (MMP, ANPM, APM-uri/ARPM-uri) in vederea asigurarii starii favorabile de conservare a habitatelor si speciilor de importanta comunitara sau nationala;
 • Achizitia de echipamente si software, doar in cazul in care este justificata contributia lor efectiva pentru intarirea capacitatii institutionale a organizatiilor responsabile cu managementul ariilor protejate.

Perioada de implementare este cuprinsa intre 01.01.2007 si 31.12.2015.

Durata unui proiect nu trebuie sa depaseasca 30 luni.

Conditii de finantare

Din totalul fondurilor alocate pentru finantarea in cadrul POS “Mediu” (191,1 milioane Euro), Axa Prioritara 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii – fondurile ramase disponibile sunt de aproximativ 52 milioane de euro.

Termenul pentru depunerea propunerilor de proiecte este 6 iulie 2012.

Sursa: AM POS Mediu
Finantator: Uniunea Europeana

sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro/program-5526-ap-4-implementarea-sistemelor-adecvate-de-management-pentru-protectia-naturii.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014