Modernizarea exploatatiilor agricole – Masura 121

Finantarea investitiilor in exploatatiile agricole din sectorul vegetal si de crestere a animalelor
Masura 121 “Modernizarea exploatatiilor agricole”
Obiectivele programului

Masura 121 are ca obiectiv general cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

Obiectivele specifice se refera la:
1. Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
2. Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare;
3. Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite;
4. Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere.

Obiectivele operationale se refera la:
Promovarea investitiilor in exploatatiile agricole din sectorul vegetal si de crestere a animalelor pentru realizarea de constructii noi si / sau modernizarea constructiilor agricole existente din cadrul acestora si a utilitatilor aferente, achizitionarea de masini si utilaje noi, infiintarea de plantatii etc.

Solicitanti eligibili

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:
– Persoana fizica;
– Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008);
– Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008);
– Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008);
– Societate in nume colectiv – SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
– Societate in comandita simpla – SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
– Societate pe actiuni – SA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
– Societate in comandita pe actiuni – SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
– Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
– Societate comerciala cu capital privat (infiintata in baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
– Societate agricola (infiintata in baza Legii nr. 36/ 1991);
– Societate cooperativa agricola (infiintata in baza Legii nr. 1/ 2005);
– Grup de producatori (recunoscut in baza Legii nr. 338/ 2005), doar cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri;
– Cooperativa agricola (infiintata in baza Legii nr. 566/ 2004), doar cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri.

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele:
– sa fie persoana fizica sau juridica romana cu capital privat;
– capitalul/ actionariatul solicitantului eligibil poate fi atat integral din Romania cat si mixt sau integral strain;
– sa actioneze in nume propriu;
– sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului.

Activitati eligibile

Fonduril
e nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/ sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:
1. Construirea si/ sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si depozitarea ingrasamintelor;
2. Construirea si/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
3. Construirea si/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotari tehnice in scopul asigurarii controlului calitatii la nivel de ferma etc.;
4. Construirea si/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu;
5. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
6. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
7. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie (minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita-de-vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa;
8. Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni;
9. Infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti, alti arbori;
10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei;
11. Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila;
12. Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol;
13. Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc.;
14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente (maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor);
15. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica;
16. Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare.

Conditii de finantare

Prin Masura 121 se acorda fonduri nerambursabile in proportie de 50% – 75% (pentru perioada 2007 – 2009), respectiv in proportie de 40% – 75% (pentru perioada 2010 – 2013) din valoarea eligibila a proiectului, fondurile reprezentand cofinantarea publica, la care trebuie sa se adauge contributia privata.Plafonul minim acceptat pentru un proiect finantat prin Masura 121 este de 5.000 de Euro, aceasta suma reprezentand valoarea totala eligibila a proiectului.

Pentru proiectele care nu includ investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile si nu sunt forme asociative.
– Pentru sectorul zootehnic la care valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depasi 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentand 800.000 Euro).
– Pentru sectorul vegetal la care valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depasi 1.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentand 400.000 Euro).
– Pentru proiectele din sectorul zootehnic prin care se realizeaza implementarea standardului privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole care se aplica numai pentru fermele existente valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depasi 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentand 800.000 Euro), sub rezerva aprobarii ulterioare a acesteia de catre Comisia Europeana.
– Pentru proiectele din sectorul zootehnic prin care se realizeaza implementarea standardului “indeplinirea standardelor pentru laptele crud” care se aplica numai pentru fermele existente de bovine (vaci de lapte si bivolite valoarea maxima eligibila
a unui proiect nu va depasi 250.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentand 100.000 Euro) sub rezerva aprobarii ulterioare a acesteia de catre Comisia Europeana.

ATENTIE! In situatia in care prin proiect se propun investitii pentru implementarea ambelor standarde (protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole si lapte crud) valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depasi 2.000.000 Euro, din care maximum 250.000 Euro pentru investitii in implementarea standardelor pentru laptele crud, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentand 800.000 Euro, din care 100.000 Euro pentru investitii in standardele pentru laptele crud).
– Pentru proiectele depuse de beneficiarii masurii 141 “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta” care au semnat decizia de finantare valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depasi 50.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentand 20.000 Euro).
Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:
o 10% – pentru investitiile realizate de tinerii agricultori cu varsta sub 40 ani, la data depunerii Cererii de finantare;
o 10% – pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, in zone cu handicap natural si in arii naturale protejate incadrate in reteaua Natura 2000;
o 10% – pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operatiuni: “Imbunatatirea eficientei utilizarii si depozitarii ingrasamintelor cu azotat”, “instalatii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole si in cadrul proceselor de prelucrare si comercializare”. Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect destinata investitiilor in aceste doua tipuri de operatiuni.

Termene limita

Proiectele se depun in perioada 17 aprilie – 31 mai 2012.

Afla mai multe raspunsuri pe forumul Finantare.ro.

Ghidul solicitantului

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014