Subventii pentru achizitionarea de calculatoare

Obiectiv

Stimularea achizitionarii de calculatoare, prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, pentru crearea de competente in utilizarea tehnicii de calcul.

Beneficiari

Familiile cu elevi si/sau studenti ai invatamantului de stat sau particular acreditat, in varsta de pana la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei pe membru de familie.

Activitati subventionate

Achizitionarea de calculatoare.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

200 de euro pentru un calculator, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a lunii precedente, fara a depasi valoarea calculatorului achizitionat.

b) Alte conditii de obtinere

– Plafonul de 150 lei se indexeaza anual, prin hotarare a Guvernului, in functie de indicele de crestere a preturilor de consum.
instrainarea calculatoarelor inainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumpararea acestora este interzisa.
– Ajutorul se acorda o singura data in cadrul unei familii.
– Este asimilata termenului “familie” si situatia persoanei necasatorite care locuieste impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa.
– Termenul „familie” desemneaza sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, care locuiesc si gospodaresc impreuna.
– La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei in luna precedenta depunerii cererii, cu exceptia: alocatiei de stat, alocatiei suplimentare pentru familiile cu multi copii, burselor de studii si burselor sociale.

Cum se obtine subventia

Se acorda cate un cupon in valoare de 200 de euro pe familie.
Elevii care au dreptul de a beneficia de prevederile prezentei legi depun o cerere de acordare a ajutorului financiar pentru achizitionarea unui calculator, insotita de documentele prin care se face dovada acestui drept, potrivit legii si normelor metodologice de aplicare, la unitatea de invatamant la care sunt inscrisi.
Unitatea de invatamant verifica eligibilitatea solicitantilor si transmite documentele inspectoratelor scolare.
Cererile se vor depune, pana cel tarziu la data de 31 martie.
Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerul Educatiei si Cercetarii vor realiza un portal in vederea publicarii listei cu persoanele eligibile care pot beneficia de subventie.
inregistrarea in portal a elevilor eligibili in urma evaluarii este facuta de catre inspectoratele scolare judetene, care verifica si realizeaza centralizarea la nivel de judet pe baza documentelor primite de la unitatile de invatamant.
inregistrarea in portal a studentilor eligibili in urma evaluarii este facuta de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, care verifica si realizeaza centralizarea la nivel national pe baza documentelor primite de la rectoratele universitare.
Pe baza inregistrarilor, prin intermediul portalului va fi publicata, la data de 1 mai, lista cu toate persoanele eligibile.
Acordarea ajutorului financiar, se realizeaza in ordinea crescatoare a venitului brut lunar pe membru de familie, in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii.
Persoanele beneficiare, care sunt cuprinse in lista si carora li se acorda ajutor financiar, vor primi de la unitatile de invatamant si/sau institutiile de invatamant la care sunt inscrise un document care va face dovada ca sunt beneficiari ai acestui ajutor si care va fi folosit la achizitionarea calculatorului.
Persoanele beneficiare ale prevederilor sunt obligate ca in termen de 5 zile de la data primirii facturii sau a facturii fiscale, dupa caz, si semnarii procesului-verbal de predare-primire sa predea o copie a acestora la unitatea/institutia de invatamant care i-a eliberat bonul valoric.

Acte necesare

– Cerere;
– Copie a certificatului de nastere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar in cazul elevilor, impreuna cu o copie a actului de identitate al parintelui/ocrotitorului legal, precum si a actului care sa dovedeasca calitatea de ocrotitor legal, dupa caz;
– Copii ale certificatelor de nastere sau ale actelor de identitate, dupa caz, ale celorlalti membri ai familiei;
– Adeverinta de la institutiile de invatamant/unitatile din care sa rezulte calitatea de elev sau student a celorlalti frati/surori;
– Acte doveditoare, in original, privi
nd veniturile membrilor familiei.

Termene limita de obtinere

31 martie.

Alte informatii utile

Hotarare nr. 123 din 06/02/2008 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 112 din 12/02/2008

Legea nr. 269/2004 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 28/06/2004

Norma metodologica din 13/08/2004 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 794 din 27/08/2004

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii (MECT)
Adresa: Str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 70738, Bucuresti
Telefon: +40 (21) 310 4320; +40 (21) 314 2680
Website: www.edu.ro
Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI)
Adresa: Bulevardul Libertatii Nr. 14, Sector 5, Cod 050706, Bucuresti, Romania

Compartimentul de Informare si Relatii cu Presa
Telefon: 311.41.21
Fax: 311.41.21
E-mail: media@mcti.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014