Subventionarea Programului de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire

Obiectiv

Imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru incalzire si obtinerea de apa calda menajera, precum si stimularea utilizarii sistemelor care folosesc in acest sens sursele de energie regenerabila, nepoluante.

Beneficiari

Operatorii economici (constituiti potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu obiect principal de activitate “Hoteluri si alte facilitati de cazare similare” conform CAEN – diviziunea 55, grupa 551, clasa 5510), composesoratele, ocoalele silvice, unitatile administrativ-teritoriale, unitatile si institutiile de invatamant, persoanele fizice, asociatiile de locatari si organizatiile neguvernamentale.

Activitati subventionate

Inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

– Pentru anul 2009, suma prevazuta pentru derularea Programului este de 310.000 mii lei, din care:
– 210.000 mii lei, pentru proiectele unitatilor administrativ-teritoriale;
– 100.000 mii lei, pentru proiectele operatorilor economici.

– Finantarea se acorda:
a) in cazul operatorului economic, composesoratului sau ocolului silvic, in procent de pana la 50%, dar nu mai mult de 200.000 lei pentru un sistem, cu exceptia proiectelor executate in regiunea Bucuresti-Ilfov, pentru care finantarea se face in procent de pana la 40%, dar nu mai mult de 200.000 lei pentru un sistem;
b) in cazul unitatii administrativ-teritoriale, unitatii sau institutiei de invatamant, in procent de pana la 80%, dar nu mai mult de 300.000 lei pentru un sistem;
c) in cazul persoanei fizice, asociatiei de locatari sau organizatiei neguvernamentale, in procent de pana la 90%, dar nu mai mult de 25.000 lei pentru un sistem.

– Alocarea din Fondul pentru mediu a sumei necesare finantarii Programului se face anual, in limita fondurilor stabilite cu aceasta destinatie, prin bugetul anual de venituri si cheltuieli al Administratiei Fondului pentru Mediu si al Fondului pentru mediu, aprobat prin hotarare a Guvernului.

– Finantarea se acorda prin modalitate nerambursabila, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului.

– Procentul de cheltuieli eligibile nefinantat constituie contributia proprie a solicitantului si este asigurata din surse financiare proprii.

– Finantarea se face esalonat, in interiorul perioadei de valabilitate a contractului pentru finantare, si pe masura realizarii proiectului.

O alta conditie este ca valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate operatorului economic pe o perioada de 3 ani consecutivi, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in baza schemei de minimis aprobata prin dispozitia presedintelui Autoritatii nr. 243 din 8 octombrie 2009, sa nu depaseasca echivalentul in lei, la data depunerii cererii de finantare, a 200.000 euro (100.000 euro in cazul operatorilor economici care activeaza si in sectorul transporturilor).

b) Alte conditii de obtinere

– Pentru a participa la Program prin modalitate directa, solicitantul trebuie sa indeplineasca cumulativ o serie de criterii de eligibilitate.

– Solicitantul, operator economic, composesorat sau ocol silvic, trebuie sa intruneasca criteriile prevazute in Manualul de operare al Fondului pentru mediu – editia octombrie 2008, Partea I “Generalitati” – Criterii de eligibilitate referitoare la solicitant – Operatori economici.

– Solicitantul, unitate administrativ-teritoriala, trebuie sa intruneasca criteriile prevazute in Manualul de operare al Fondului pentru mediu – editia octombrie 2008, Partea I “Generalitati” – Criterii de eligibilitate referitoare la solicitant.

– Solicitantul, institutie de invatamant, trebuie sa intruneasca criteriile prevazute in Manualul de operare al Fondului pentru mediu – editia octombrie 2008, Partea I “Generalitati” – Criterii de eligibilitate referitoare la solicitant – Unitati si institutii de invatamant. in plus, trebuie sa detina in proprietate, concesiune sau administrare imobilul pe/in care se implementeaza proiectul.

– Pentru unitatile de invatamant, cererile de finantare sunt depuse de catre unitatile administrativ-teritoriale.

– Termenul de realizare a proiectului nu poate depasi 12 luni de la data incheierii contractului pentru finantare cu Autoritatea.

– Este eligibil proiectul care prevede inlocuirea sau completarea sistemului clasic de incalzire cu un sistem nou, care utilizeaza energie solara, energie geotermala sau energie eoliana ori un alt sistem nou, care conduce la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului.

– Solicitantul, persoana fizica, trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii:
a) indiferent de cetatenia, domiciliul sau resedinta sa, trebuie sa detina in proprietate, concesiune sau locatiune, in Romania, imobilul pe/in care se instaleaza sistemul sau unitatea de proprietate individuala in care se instaleaza sistemul;
b) sa actioneze in nume propriu;
c) sa sustina contributia proprie.

– Solicitantul, asociatie de locatari, trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii:
a) membrii asociatiei de locatari sa detina in proprietate sau locatiune unitati de proprietate individuala din condominiul pe/in care se instaleaza sistemul;
b) sa actioneze in nume propriu;
c) sa sustina contributia proprie.

– Solicitantul, organizatie neguvernamentala, trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii:
a) sa fie persoana juridica romana;
b) sa detina in proprietate/concesiune/locatiune/administrare imobilul pe/in care se instaleaza sistemul sau unitatea de proprietate individuala in care se instaleaza sistemul;
c) sa actioneze in nume propriu;
d) sa sustina contributia proprie;
e) sa nu se afle in procedura de dizolvare sau lichidare.

– Prin asociatie de locatari se intelege si asociatia de proprietari.

Cum se obtine subventia

I. Cetateanul isi va depune dosarul pentru achizitia sistemului de incalzire la unul dintre agentii care comercializeaza si instaleaza astfel de sisteme, si care vor fi validati de Administratia Fondului pentru Mediu. Prin urmare, primul pas pe care cetateanul il va face, va fi sa urmareasca lista cu agentii care au trecut de etapa validarii. Aceasta lista va fi pusa la dispozitia publicului in jurul datei de 20 decembrie, atat pe site-ul Ministerului Mediului, www.mmediu.ro, cat si pe cel al Administratiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro, si, foarte probabil, o veti putea regasi si in mass-media.

II. Veti alege unul dintre acesti instalatori validati, in functie de tipul de echipament pe care vreti sa-l achizitionati si veti depune dosarul la acesta, insotit de o cerere de inscriere.

III. Obtinerea notei de acceptare – aceasta va fi eliberata de instalatorul validat la care ati depus dosarul!

Solicitantii participa la Program prin modalitatile:
a) solicitantul, numai prin modalitate directa, prin depunerea cererii de finantare la sediul Autoritatii, in cadrul sesiunilor de finantare;
b) solicitantul, numai prin modalitate indirecta, prin depunerea cererii de inscriere la un instalator validat de catre Autoritate;
c) instalatorul depune la sediul Autoritatii, in cadrul sesiunii de finantare stabilite de Autoritate, cerere de inscriere in vederea validarii participarii la Program.

Cererea de finantare si documentatia anexata, legata, paginata si opisata, se depun intr-un singur exemplar, in plic sigilat, la registratura Autoritatii, la adresa: Administratia Fondului pentru mediu, municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod postal 060031.

Documentele prevazute pot fi transmise prin posta, cu confirmare de primire, cu conditia ca data de expediere, evidentiata prin stampila postei, sa nu depaseasca data-limita de depunere aferenta sesiunii de finantare.
(5) Pe plic trebuie inscrise in mod obligatoriu urmatoarele informatii:
a) denumirea si adresa completa a expeditorului (solicitantului);
b) titlul: “Programul de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului”;
c) mentiunea “Participare prin modalitate directa”;
d) sesiunea de finantare.

Documentatia continand stersaturi, ilizibila, incompleta sau neconforma cu realitatea atrage respingerea cererii de finantare.

Acte necesare

Solicitantul, persoana fizica, depune:
a) actul de identitate, in copie;
b) actul de proprietate, contractul de concesiune ori contractul de locatiune, dupa caz, a imobilului sau a unitatii de proprietate individuala, in copie legalizata;
c) actul autentificat de notarul public, prin care proprietarul concedent sau proprietarul locator isi exprima acordul privind efectuarea lucrarilor de instalare a sistemului, daca este cazul;
d) documentul care atesta o situatie particulara: casatorie, desfacerea casatoriei, schimbarea numelui si/sau a prenumelui etc., daca este cazul, in copie.

– Solicitantul, asociatie de locatari, depune:
a) statutul asociatiei, in copie;
b) documentul care atesta dobandirea personalitatii juridice, daca este cazul, in copie legalizata;
c) certificatul de inregistrare fiscala, daca este cazu
l, in copie;
d) procesul-verbal al adunarii generale in care a fost ales presedintele asociatiei, in original sau copie legalizata;
e) hotararea adoptata in adunarea generala a asociatiei, cu acordul majoritatii membrilor, care sa cuprinda: decizia privind participarea la Program, persoana desemnata sa reprezinte asociatia in relatia cu instalatorul, sa semneze contractul cu acesta, sa semneze facturile si alte documente etc. si decizia privind sustinerea contributiei proprii cu indicarea clara a surselor financiare, in original sau copie legalizata;
f) procura notariala prin care este imputernicita persoana care va actiona si va incheia acte juridice in numele si pe seama asociatiei de locatari, in vederea achizitionarii si instalarii sistemului in cadrul Programului, daca asociatia nu este reprezentata de un presedinte;
g) lista proprietarilor/locatarilor si destinatia spatiilor, in copie.

– Solicitantul, organizatie neguvernamentala, depune:
a) actul de infiintare a organizatiei, cu toate modificarile si completarile ulterioare, in copie;
b) hotararea adoptata de organul de decizie al organizatiei, care sa cuprinda: decizia privind participarea la Program, persoana desemnata sa reprezinte organizatia in relatia cu instalatorul, sa semneze contractul cu acesta, sa semneze facturile si alte documente etc. si decizia privind sustinerea contributiei proprii cu indicarea clara a surselor financiare, in original sau copie legalizata;
c) procura notariala prin care este imputernicita persoana, alta decat reprezentantul legal, care va actiona si va incheia acte juridice in numele si pe seama organizatiei, in vederea achizitionarii si instalarii sistemului in cadrul Programului;
d) certificatul de inregistrare fiscala, in copie;
e) certificatul eliberat, la cerere, de catre instanta competenta, care atesta ca organizatia nu a fost radiata din Registrul asociatiilor si fundatiilor, in original;
f) documentul care atesta calitatea de proprietar/ concesionar/administrator/locatar al imobilului pe/in care se instaleaza sistemul sau al unitatii de proprietate individuala in care se instaleaza sistemul, in original sau copie legalizata;
g) actul autentificat de notarul public, prin care proprietarul concedent, proprietarul-locator sau proprietarul care a dat spre administrare imobilul ori unitatea de proprietate individuala isi exprima acordul privind efectuarea lucrarilor de instalare a sistemului, dupa caz;

– Instalatorul validat garanteaza comercializarea si instalarea sistemului, numai daca:
a) solicitantul prezinta documentele obligatorii;
b) locatia si amplasamentul propuse de solicitant permit instalarea sistemului;
c) solicitantul achita contributia proprie.

Termene limita de obtinere

Suspendat momentan.
Pentru solicitantii care aplica prin modalitate indirecta, Programul se desfasoara anual, in perioada 5 ianuarie-5 decembrie.

Alte informatii utile

Ghid din 23/10/2008 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 742 din 03/11/2008

Ordin nr. 1339 din 23/10/2008 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 742 din 03/11/2008

Guvernul Romaniei
Piata Victoriei nr. 1, sector 1 , Bucuresti
Telefon: +40-21-314 34 00, 319 15 64

Daca intrebarile dumneavoastra se refera la:
– Locuri de munca: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca – mass.media@anofm.ro
– Protectia copilului si adoptii: Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie – office@anpca.ro
– Asigurari sociale: Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale
– Protectia persoanelor cu handicap: Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap
– Relatii de munca: Inspectia Muncii

Ministerul Mediului (MM)
Adresa: B-dul Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti
Telefon Centrala: 004 021 316 02 15
Web: www.mmediu.ro

Program de functionare MMDD:
Luni – Joi: 08:00 – 16:30
Vineri: 08:00 – 14.00

Biroul Relatii cu Publicul si Registratura:

Telefon Interior: 2493
Telefon: 004 021 316 38 74
Fax: 004 021 316 38 74
E-mail: srp@mmediu.ro

Program:
Luni – Marti – Joi: 08:00 – 16:30
Miercuri: 08:00 – 18:30
Vineri: 08:00 – 14.00Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014