Subventionarea Programului de innoire a Parcului National de Tractoare

Obiectiv

Diminuarea poluarii prin scoaterea din uz a tractoarelor vechi, cu perioada de exploatare depasita, precum si cresterea productivitatii activitatii din agricultura.

Beneficiari

Proprietar/mostenitor al unui proprietar al unui tractor uzat.

Activitati subventionate

– Poate beneficia de o prima in cuantum de 17.000 lei orice proprietar/mostenitor al unui proprietar al unui tractor uzat.

– Se aloca anual din Fondul pentru mediu suma de 21 milioane lei, in limita sumei alocate prin bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Fondului pentru Mediu.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

Poate beneficia de o prima in cuantum de 17.000 lei orice proprietar/mostenitor al unui proprietar al unui tractor uzat.

b) Alte conditii de obtinere

– s-a inscris la un producator validat pentru achizitionarea unui tractor nou;
– a predat tractorul uzat spre casare unui operator economic autorizat conform prevederilor legale sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz, obtinand un certificat de distrugere;
– a radiat tractorul uzat;
– achizitioneaza un tractor nou de la producatorul validat la care s-a inscris.

Suma prevazuta va putea fi obtinuta o singura data si se va scadea din pretul de achizitie a unui tractor nou.

– Se intelege prin:

1. Autoritate – Administratia Fondului pentru Mediu;
2. tractor uzat – orice tractor care apartine unei persoane fizice avand domiciliul sau resedinta in Romania, cu o vechime mai mare sau egala cu 12 ani de la data fabricatiei, care contine cumulativ urmatoarele componente esentiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, daca acestea au fost prevazute din fabricatie;
3. tractor nou – tractorul care nu a fost niciodata inmatriculat si care nu a fost utilizat potrivit destinatiei acestuia;
4. proprietar – orice persoana fizica avand domiciliul sau resedinta in Romania care detine in proprietate un tractor uzat, cu o vechime mai mare sau egala cu 12 ani de la data fabricatiei, pe numele sau, precum si mostenitorii sai;
5. producator validat – orice persoana juridica, producator, importator autorizat de tractoare sau distribuitor autorizat al acestora, careia i-a fost aprobata cererea de inscriere in Program.

Cum se obtine subventia

Orice persoana juridica, producator, importator autorizat de tractoare sau distribuitori autorizati ai acestora, care doreste inscrierea in Program depune la Autoritate o documentatie care va fi asimilata proiectelor de mediu.

Autoritatea analizeaza documentatia depusa si, prin structurile sale de decizie, aproba cererile care indeplinesc criteriile impuse pentru validare.

Autoritatea face publica lista producatorilor validati prin Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

Persoana fizica inscrisa in Program trebuie sa puna la dispozitie producatorului validat documentele precizate.

Proprietarul/Mostenitorul preda tractorul uzat unui operator economic autorizat sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modificarile si completarile ulterioare.

Operatorul economic, dupa verificarea notei de acceptare, a certificatului de inmatriculare sau a certificatului de inregistrare a tractorului, precum si a actului de identitate a proprietarului/mostenitorului, elibereaza certificatul de distrugere a tractorului uzat, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 87/527/411/2005 privind aprobarea modelului si a conditiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz.

In situatia in care certificatul de inregistrare nu contine date privind anul de fabricatie, acesta trebuie insotit de cartea de identitate a tractorului uzat, in original, si de o copie care este predata operatorului economic; in lipsa cartii de identitate a tractorului uzat, se prezinta orice act de proprietate cu valoare juridica, care atesta cel putin vechimea tractorului uzat, in original, si o copie care este predata operatorului economic: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, contract de schimb, contract de partaj voluntar, certificat de mostenitor, hotarare judecatoreasca, factura.

Se interzice omologarea pentru circulatie si reinmatricularea sau folosirea ulterioara a unui tractor uzat, predat spre casare, sau reutilizarea caroseriei, a sasiului ori a motorului acestuia.

Comercializarea ulterioara a tractoarelor uzate complet sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, a sasiului ori a motorului acestora de catre operatorii economici autorizati, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.

Anterior incheierii contractului pentru finantare nerambursabila, solicitantul va prezenta originalele documentelor depuse in copie la dosar, pentru ca acestea sa fie certificate “conform cu originalul” de catre personalul Administratiei Fondului pentru Mediu.

Lista operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz se publica pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro, odata cu publicarea listei producatorilor validati.

Comitetul de avizare al Administratiei Fondului pentru Mediu valideaza solicitantul ori respinge cererea acestuia, in termen de 10 zile lucratoare de la data inchiderii perioadei de inscriere in Program.

In termen de 30 de zile lucratoare de la data inchiderii perioadei de validare, Administratia Fondului pentru Mediu incheie contractele de finantare nerambursabila cu fiecare dintre producatorii validati si publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, precum si pe site-ul propriu, www.afm.ro, lista producatorilor validati si numarul de tractoare alocat pentru fiecare dintre acestia.

Suma de 17.000 lei se scade de catre producatorul validat din pretul de achizitie al tractorului nou, care urmeaza a fi incasat de la persoana fizica beneficiara.

Certificatul de radiere din evidenta a tractorului uzat se elibereaza de autoritatea care a efectuat inmatricularea sau inregistrarea acestuia, dupa caz, in baza certificatului de distrugere prezentat in original.

Acte necesare

Persoana fizica inscrisa in Program trebuie sa puna la dispozitie producatorului validat:

a) actul de identitate, in copie;
b) certificatul de inmatriculare sau certificatul de inregistrare a tractorului uzat, dupa caz, in copie legalizata; in situatia in care certificatul de inregistrare nu contine date privind anul de fabricatie, acesta trebuie insotit de cartea de identitate a tractorului uzat, in copie legalizata, sau, in lipsa acesteia, de orice act de proprietate cu valoare juridica, care atesta cel putin vechimea tractorului uzat, in copie legalizata: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, contract de schimb, contract de partaj voluntar, certificat de mostenitor, hotarare judecatoreasca, factura;
c) certificatul de distrugere a tractorului uzat, in copie legalizata, eliberat de un operator economic autorizat sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz;
d) certificatul de radiere din evidenta a tractorului uzat, in original;
e) certificatul de mostenitor, in copie legalizata, daca persoana fizica inscrisa este mostenitoarea proprietarului (inclusiv, daca este cazul, certificatul de casatorie sau un alt document care atesta schimbarea numelui si/sau al prenumelui, in copie legalizata). Atunci cand certificatul de mostenitor atesta existenta mai multor mostenitori, este necesara o declaratie notariala prin care acestia accepta ca un singur comostenitor, nominalizat, sa beneficieze de facilitatile Programului, in original;
f) nota de acceptare eliberata de producatorul validat, in original.

Termene limita de obtinere

Suspendat momentan din lipsa de fonduri.

Programul se desfasoara anual, in limita sumei alocate prin bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Fondului pentru Mediu, pe parcursul a doua etape:
a) prima etapa, pana la data de 25 septembrie;
b) a doua etapa, de la 1 octombrie pana la 5 decembrie.

Alte informatii utile

Lege nr. 10 din 11/01/2008 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 29 din 15/01/2008

Instructiuni din 19/02/2008
– Monitorul Oficial, Partea I nr. 156 din 29/02/2008

Guvernul Romaniei
Piata Victoriei nr. 1, sector 1 , Bucuresti
Telefon: +40-21-314 34 00, 319 15 64

Daca intrebarile dumneavoastra se refera la:
– Locuri de munca: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca – mass.media@anofm.ro
– Protectia copilului si adoptii: Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie – office@anpca.ro
– Asigurari sociale: Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale
– Protec
tia persoanelor cu handicap: Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap
– Relatii de munca: Inspectia Muncii

Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei (MLPTL)
Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38
Website: www.mt.ro

Serviciul de informare si relatii publice:
E-mail: relpub@mt.roLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014