Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – FEADR „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi”

BUGET APEL PROIECTE: 134.668.992 EURO

I. ALOCATIA FINANCIARA NERAMBURSABILA

Prin Măsura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:

Ø 50.000 Euro/proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar individual, persoană fizică autorizată, întreprindere familială precum și persoanele fizice care declară că se vor autoriza ca persoană fizică autorizată, întreprindere familială;

Ø 100.000 Euro/proiect pentru micro-întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul transportului rutier;

Ø 200.000 Euro/proiect pentru întreprindere individuală, societăți cooperative mesteșugărești de gradul I, societăți cooperative de consum de gradul I, societăți comerciale cu capital privat care pot fi beneficiari ai măsurii, precum și pentru persoanele fizice care declară că se vor autoriza ca întreprindere individuală.

Sunt punctate mai bine proiectele care :

§ Promovează activități meșteșugărești , de artizanat;

§ Sunt derulate de femei orice varsta sau tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectului;

§ Sunt derulate de Start-up-uri ;

§ Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă/ 25.000 Euro investiți;

§ În cazul proiectelor care includ și investiții care au drept scop implementarea noilor provocari (achiziționarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii) solicitantul completează, în dreptul coloanei PERE valorile aferente acestei investiții. Noile beneficii: achizitionarea de echipamante pentru producere a energiei din alte surse regenerabile altele decat biocombustibilii.

II. TIPURI DE INVESTIÅ¢II ÅžI CHELTUIELI ELIGIBILE

Exemple de investiții finanțate de această măsură:

Ø atelier producerea si montarea de porti, garduri, mobilier si alte obiecte din fier forjat + o linie (semi) automatizata de productie spatiul rural ;

Ø activități de procesare a produselor lemnoase (exemplu- mobilă);

Ø activăți de prelucrare în industria ușoară;

Ø activități de prelucrare în industrie: cauciuc, mase plastice, sticlă, construcții metalice,etc;

Ø activități de mecanică fină, unelte și obiecte casnice, producerea de ambalaje;

Ø achiziția de utilaje de construcții pentru lucrări sau în vederea închirierii;

Ø activități de depozitare – construcție hală depozitare;

Ø activități de tipografie;

Ø activități de servicii în tehnologia informației;

Ø dezvoltarea serviciilor medicale: înființare clinică medicală, umană sau veterinară;

Ø servicii de reparații mașini: construcție service auto ;

Ø activități de servicii juridice, de contabilitate, de arhitectură și inginerie ;

In cadrul măsurii se pot realiza următoarele tipuri de investiții

Ø Investiții în activități non-agricole productive cum ar fi:

§ Industria ușoară (articole de pielărie, încăltaminte, lână, blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse odorizante etc.);

§ În activități de procesare industrială a produselor lemnoase –începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă);

§ Mecanică fină, asamblare mașini, unelte și obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.

Ø Investiții pentru dezvoltarea activităților meșteșugărești, de artizanat și a altor activități tradiționale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecționare instrumente muzicale tradiționale etc.), precum și marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obținute din aceste activități).

Ø Servicii pentru populația rurală cum ar fi:

§ Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie;

§ Servicii de conectare și difuzare internet

§ Servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziția mijloacelor de transport) protecție fitosanitară, însămânțare artificială a animalelor;

§ Servicii reparații mașini, unelte și obiecte casnice. De asemenea, va fi sprijinită achiziționarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile altele decât biocombustibilii, numai ca parte componentă a proiectelor de investiții sprijinite prin această măsură. Este permisă achiziționarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizează energia solară, eoliană, hidraulică, geotermică numai în scopul desfășurării activității economice pentru care beneficiarul este/ va fi autorizat.

Cheltuieli eligibile:

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investiții în active corporale și/sau necorporale din domeniul no
n-agricol astfel :

Ø Investiții corporale (construcția, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv – pentru efectuarea activitatii vizate de proiect- precum și construcția de clădiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferentă cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziționarea în leasing a acestora);

Solicitantul poate avea codul CAEN ca activitate principală sau secundară pentru investiția vizată prin proiect

Ø Investiții necorporale (software, patente, licențe etc.), inclusiv achiziționarea în leasing a acestora.

III. BENEFICIARI ELIGIBILI

Ø Micoîntreprinderile;

Ø Persoane fizice (neînregistrate ca agenți economici) –care se vor angaja că până la data semnării contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată și să funcționeze ca micro-întreprindere

O microîntreprindere este considerată nou înființată (start-up) dacă este înființată în anul depunerii cererii de finanțare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali (atât sediul social, cât și punctul de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural);

Satele aparținătoare de orașe si zonele periurbane nu sunt eligibile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014