Programul Casa Verde 2012 – persoane fizice

Obiectiv
Scopul programului il reprezinta imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru incalzire si obtinerea de apa calda menajera, precum si stimularea utilizarii sistemelor care folosesc in acest sens sursele de energie regenerabila, nepoluante.

Beneficiari
Este considerat eligibil solicitantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
– este persoana fizica si isi are domiciliul pe teritoriul Romaniei;
– este proprietar/coproprietar al imobilului pe/in care se implementeaza proiectul; imobilul trebuie sa nu faca obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
– nu are obligatii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislatiei nationale in vigoare;
– in activitatea desfasurata anterior inceperii proiectului nu a incalcat dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului.

Activitati subventionate
Prin program se finanteaza urmatoarele instalatii pentru incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv instalatii pentru inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire:
a) instalarea de panouri solare;
b) instalarea de pompe de caldura, exclusiv aparate de aer conditionat;
c) centrale termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere si silvice.

Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:
– achizitia de instalatii pentru producerea de energie termica, inclusiv instalatii pentru inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila;
– cheltuielile cu montajul si punerea in functiune a sistemului, efectuarea, verificarea probelor si incercarilor;
– taxa pe valoarea adaugata (TVA).

Conditii de obtinere a subventiei

a) Conditii financiare

UPDATE! In 2012, pentru programul Casa Verde vor fi alocati 90 de milioane de lei.

In 2011: Suma alocata sesiunii de finantare a fost de 100.000 mii lei, distribuiti pe judete.

Finantarea s-a acordat dupa cum urmeaza:
a) pana la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare;
b) pana la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de caldura, exclusiv aparate de aer conditionat;
c) pana la 6.000 lei, pentru instalatie de producere a energiei termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere si silvice.

b) Alte conditii de obtinere

Cum se obtine subventia
Dosarul de finantare trebuie sa cuprinda:
a) cerere de finantare nerambursabila;
b) declaratie pe propria raspundere a solicitantului;
c) copie de pe actul de identitate al solicitantului;
d) extras de carte funciara pentru informare nu mai vechi de 30 de zile sau extras de carte funciara pentru autentificare valabil la data depunerii cererii de finantare, care sa ateste dreptul de proprietate / coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe / in care se va realiza proiectul;
e) copia cartii funciare si extras de carte funciara individuala, pentru proprietati comune, pot fi maximum doua unitati individuale trecute pe aceeasi carte funciara, care adunate trebuie sa fie egale cu 1 (un) intreg;
f) autorizatie de construire emisa solicitantului, pentru imobilele aflate in constructie, valabila la data depunerii, inclusiv ordinul de incepere a lucrarilor;
g) certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, in original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora isi are domiciliul solicitantul;
h) adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, sau extras de cont;
i) un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului, precum si sesiunea de depunere.

Solicitantul poate depune dosarul de finantare incepand cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.

Termene limita de obtinere
UPDATE! Pentru 2012 nu a fost inca anuntata data lansarii programului.

In 2011, dosarul de finantare a fost depus la sediul agentiei judetene pentru protectia mediului incepand cu 01 iunie 2011.

Website-ul programului Casa Verde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014