Subventii pentru infiintarea si administrarea unitatilor de asistenta sociala

Obiectiv

Ajutorarea asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala.

Beneficiari

Asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala.

Activitati subventionate

Subventia se acorda asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala si a caror activitate se adreseaza unor beneficiari:
din mai multe judete ale tarii si care au incheiat conventii cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pentru prestarea acestor servicii.
dintr-un singur judet si care au incheiat conventii cu consiliile locale in cauza, pentru prestarea de servicii de asistenta sociala.
Asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica, care primesc subventii beneficiaza de asistenta de specialitate atat sub aspect metodologic, cat si in legatura cu utilizarea subventiilor acordate de la bugetul de stat in realizarea programelor stabilite, din partea personalului imputernicit in acest scop de catre directiile gen
erale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

Nivelul subventiilor acordate nu poate depasi costul mediu lunar de intretinere, pe persoana asistata, din unitatile de asistenta sociala de stat, cu profil similar, organizate ca institutii publice.
Nivelul mediu lunar al subventiilor ce se aloca de la bugetul de stat pentru o persoana asistata se aproba de catre Guvern, la propunerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, iar subventiile ce se aloca de la bugetele locale se aproba de catre consiliul local.

b) Alte conditii de obtinere

Pot primi subventii asociatiile si fundatiile care indeplinesc urmatoarele conditii:
– sunt persoane juridice romane de drept privat fara scop patrimonial, constituite potrivit legii;
– acorda de cel putin 12 luni servicii de asistenta sociala intr-un cadru organizat, denumit in continuare unitate de asistenta sociala;
– serviciile de asistenta sociala sunt acordate persoanelor care, datorita unor motive de natura economica, fizica, psihica sau sociala, nu au posibilitatea sa isi asigure nevoile sociale, sa isi dezvolte propriile capacitati si competente pentru a se integra social, denumite in continuare persoane asistate.
Serviciile de asistenta sociala acordate sunt subventionate daca:
– asociatiile si fundatiile exercita activitate in interesul persoanelor asistate si cu respectarea demnitatii acestora, prin personal calificat;
– activitatea de asistenta sociala se desfasoara intr-un spatiu adecvat sau la domiciliul persoanelor asistate;
– exista un proiect de sprijin si integrare sociala;
– sunt utilizate si alte resurse suplimentare pentru finantarea activitatilor respective.

Cum se obtine subventia

Documentatia de solicitare a subventiei se inainteaza in pachet inchis de catre asociatiile si fundatiile interesate si se inregistreaza la registratura Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale sau, dupa caz, a consiliului local in a carui raza teritoriala isi are sediul asociatia sau fundatia, in luna octombrie a anului curent.
Asociatiile si fundatiile selectionate, precum si nivelul subventiilor ce urmeaza sa fie acordate sunt aprobate printr-un ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale.
In termen de 5 zile de la data emiterii ordinului comisia comunica asociatiilor si fundatiilor selectionate nivelul subventiilor aprobate.
Conventia pentru anul in care se acorda subventia se incheie in luna decembrie a anului precedent.
Subventia se acorda lunar, incepind cu luna ianuarie, la cererea asociatiei sau fundatiei, de catre directia teritoriala sau, dupa caz, de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.
Nivelul lunar al subventiei se stabileste pe baza numarului de persoane asistat
e, fara a depasi media lunara stabilita prin conventie.
La stabilirea subventiei pentru luna curenta se va lua in calcul suma necheltuita din subventia acordata in luna anterioara.
Cererea, insotita de raportul privind acordarea serviciilor de asistenta sociala si utilizarea subventiei acordate in luna anterioara, se depune pana la data de 5 a lunii pentru care se solicita subventia.
Asociatia sau fundatia isi deschide un cont bancar special pentru subventie, iar cheltuielile din subventia acordata se evidentiaza distinct.
Sumele primite cu titlu de subventie, ramase neutilizate la finele anului in contul asociatiei sau fundatiei, se restituie de catre aceasta la bugetele de la care au fost primite, in primele 5 zile lucratoare ale anului urmator.
Directia teritoriala sau serviciul specializat al consiliului local verifica lunar daca acordarea serviciilor de asistenta sociala, precum si utilizarea subventiei s-au realizat pe baza conventiei incheiate si cu respectarea prevederilor.

Acte necesare

– Cererea de solicitare a subventiei;
– Raportul privind activitatea asociatiei sau fundatiei in domeniul asistentei sociale in ultimele 12 luni calendaristice;
– Statutul si actele aditionale, dupa caz;
– Dovada dobindirii personalitatii juridice;
– Ultimul bilant contabil inregistrat la directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sau la administratia financiara municipala, respectiv la administratiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
– Dovada privind bonitatea asociatiei sau fundatiei, emisa de banca la care are deschis contul;
– Raportul privind acordarea serviciilor de asistenta sociala si utilizarea subventiei, in cazul asociatiilor si fundatiilor care au beneficiat de subventii in anul anterior;
– Dovada privind situatia juridica a sediului unitatii de asistenta sociala;
– Autorizatia sanitara de functionare a unitatii de asistenta sociala pe anul curent, precum si alte autorizatii sau acreditari potrivit legislatiei in vigoare.

Alte informatii utile

Lege nr. 34 din 20/01/1998
– Monitorul Oficial, Partea I nr. 29 din 27/01/1998

Hotararea nr. 1.153 din 21 noiembrie 2001 – Monitorul Oficial nr. 756 din 28 noiembrie 2001

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS)
Adresa: str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4, sectorul 1, București
Program de functionare: 8.30 – 16.30
Adresa electronică :
– pentru relația cu publicul: relatiicupublicul@mmssf.ro
Centrala : 021.313.62.67; 021.315.85.56
Web-site: www.mmuncii.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014