Subventionarea activitatii de irigatie

Obiectiv

Imbunatatirea activitatilor de irigatii.

Beneficiari

Organizatiile si federatiile de agricultori din domeniul imbunatatirilor funciare, care pot fi organizatii ale utilizatorilor de apa (OUAI), sau organizatii de desecari-drenaje care au si activitati de irigatii.

Activitati subventionate

Exploatarea, intretinerea si reparatiile amenajarilor de irigatii efectuate pentru aplicarea udarilor de aprovizionare si de rasarire, precum si cele pentru irigarea terenurilor cultivate.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

700 lei /hectar;

b) Alte conditii de obtinere

Cuantumul maxim al subventiei ce se acorda fiecarei organizatii sau federatii se calculeaza pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii prevazut in contractul multianual in vigoare si pe fiecare suprafata de teren din cadrul teritoriului organizatiei sau federatiei, exprimata in hectare, care este detinuta in baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinta de catre membrii organizatiei sau de catre membrii organizatiilor membre ale federatiei si care poate primi apa pentru irigatii de la acel punct de livrare a apei pentru irigatii.

Cum se obtine subventia

Cererile trebuie depuse la directiile agricole judetene pana pe data de 5 a fiecarei luni, iar acestea sunt verificate in termen de maxim cinci zile, directiile trimitand o situatie centralizata la Ministerul Agriculturii pana pe data de 15 a fiecarei luni.

Pentru serviciile prestate de organizatie, persoanele care nu au calitatea de membru al acesteia vor achita tarife care sa acopere integral costul exploatarii, intretinerii si reparatiilor infrastructurii de imbunatatiri funciare aflate in patrimoniul organizatiei, inclusiv cheltuielile generale de administrare, cele cu asigurarea pazei infrastructurii de imbunatatiri funciare si amortismentele. Membrii organizatiei pot beneficia de tarife diminuate, in care cheltuielile generale de administrare sau alte asemenea cheltuieli ce se acopera prin plata cotizatiei pot fi eliminate sau pot fi partial cuprinse.

Calitatea de membru al unei organizatii a utilizatorilor de apa pentru irigatii se dobandeste la sfarsitul sezonului de irigatii, cu exceptia cazului preluarii calitatii de membru prin succesiune, in situatia in care statutul nu prevede altfel.

Organizatia va incheia conventii cu persoanele care nu au calitatea de membru al acesteia si care detin in proprietate ori in folosinta suprafete de teren situate pe teritoriul organizatiei, prin care se va reglementa dreptul de acces al personalului organizatiei pe terenurile acestora.

Orice membru poate solicita retragerea din organizatie. in cazul organizatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii acest drept poate fi exercitat la sfarsitul sezonului de irigatii.

Persoana care se retrage din organizatie va fi obligata la despagubiri pentru cheltuielile efectuate in considerarea calitatii de membru al acesteia.

Organizatiile si federatiile achita contributia proprie la tariful anual pentru sezonul de irigatii din anul urmator, in termen de 10 zile de la data incheierii de noi contracte multianuale cu Administratia sau a prelungirii, printr-un act aditional, a contractelor existente, iar ceilalti beneficiari achita avansul la tariful anual la data semnarii contractului.

Valoarea subventiilor ce se estimeaza ca se pot acorda pentru sezonul de irigatii din anul urmator se comunica de catre minister beneficiarilor, pana la data de 1 septembrie a fiecarui an.

Acte necesare

– Cerere tip;
– Act constitutiv al organizatiei, care cuprinde:
– Datele de identificare a membrilor: numele sau denumirea si domiciliul ori sediul acestora;
– Suprafetele de teren detinute de membri, situate in cadrul teritoriului organizatiei pentru care se solicita prestarea de servicii de imbunatatiri funciare;
– Exprimarea vointei de participare ca membru in cadrul organizatiei si de realizare a scopului propus;
– Denumirea organizatiei;
– Sediul organizatiei;
– Durata de functionare a organizatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
– Patrimoniul initial al organizatiei este alcatuit din: aport in bani in valoare de cel putin echivalentul in lei a 1 euro pentru fiecare hectar de teren deservit de infrastructura de imbunatatiri funciare si detinut de persoanele care si-au manifestat vointa de a deveni membre ale organizatiei la data constituirii acesteia sau aport in natura constand in echipamente, instalatii, utilaje ori alte asemenea bunuri, precum si, dupa caz, in infrastructura de imbunatatiri funciare;
– Componenta nominala a organelor de conducere si a comisiilor organizatiei;
– Persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;
– Semnaturile membrilor conform listei anexate la actul constitutiv;

Statutul organizatiei cuprinde:
– identificarea teritoriului organizatiei conform unui plan de situatie, cu indicarea suprafetei totale conform perimetrului definit si a suprafetei ce poate fi deservita de infrastructura de imbunatatiri funciare, specificandu-se suprafetele deservite de fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii sau de fiecare punct de evacuare a apei din sistemele de desecare si drenaj;
– patrimoniul organizatiei, cu descrierea fizica si valorica a activului patrimonial, inclusiv a infrastructurii de imbunatatiri funciare situate pe teritoriul organizatiei;
– scopul si obiectivele organizatiei;modul de dobandire si de pierdere a calitatii de membru;
– drepturile si obligatiile membrilor; ategoriile de venituri ale organizatiei;
– structura si atributiile organelor de conducere si ale comisiilor organizatiei;
– procedura de convocare a adunarilor generale;
– regulile de numire, de functionare si de incetare a mandatului organelor de conducere si comisiilor;
– stabilirea categoriilor de tarife si a cotizatiilor percepute de organizatie;
– reorganizarea, dizolvarea si lichidarea organizatiei;
– destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii organizatiei.

Termene limita de obtinere

Sustinerea financiara din partea statului a incetat dupa 1 ianuarie 2010, conform directivelor Uniunii Europene.

Alte informatii utile

Ordin nr. 486 din 01/08/2008 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 589 din 06/08/20

Norma metodologica din 22/12/2005 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 06/02/2006

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)
PUBLICUL:
Telefon Registratura: 021.305.48.00
Telefon Relatii cu publicul: 021.305.48.23
Fax: 021.305.48.03
E-mail: relatii.cu.publicul@apia.org.ro
Adresa: Bulevardul Carol I nr. 17, sector 2, Bucuresti
Ministerul Finantelor Publice (MFP)
Adresa: Romania, Bucuresti, Strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741
Telefon centrala: 319.97.59
Fax general: 312.25.09
Website: www.mfinante.ro

Serviciul relatii cu mass – media (Biroul de Presa)
Telefon/ fax: 0213199735
Telefon central: 0123199759, int. 2274
E- mail: presamfp@mfinante.ro

Biroul de informare publica (Legea nr.544/ 2001 si Legea nr.52/2003)
Telefon: 0213199683
E-mail: publicinfo@mfinante.ro

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)
Adresa:
Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, codul postal 020921, oficiul postal 37;

Telefon centrala:
004-021-307-23-00
004-021-307-23-45
004-021-307-85-00

Telefon Biroul Relatii cu Publicul:
004-021-307-24-24
004-021-307-24-46
004-021-307-85-88
Fax: 004-021-307-86-85
Adresa noua de e-mail: relatii.publice@madr.ro

CONTACT DEPARTAMENT DEZVOLTARE RURALÄ‚
E-mail: feadr@madr.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014