Subventionarea activitatilor de imbunatatiri funciare

Obiectiv

Acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfasurarii activitatilor de imbunatatiri funciare.

Beneficiari

– Organizatiile de imbunatatiri funciare, denumite in continuare organizatii, si federatiile de organizatii de imbunatatiri funciare, denumite in continuare federatii.
– Administratia Nationala a imbunatatirilor Funciare, denumita in continuare Administratia;
– Beneficiarii directi.

Activitati subventionate

– Acoperirea unor categorii de cheltuieli de desfasurare a activitatilor de irigatii se acorda organizatiilor si federatiilor, la cererea acestora;
– Suportarea cheltuielilor de exploatare, intretinere si reparatii ale sistemelor si amenajarilor de irigatii se aloca pana la concurenta unui plafon maxim la hectar, unitar la nivel national, indiferent de amplasarea fiecarui punct de livrare a apei pentru irigatii in cadrul sistemului sau al amenajarii de irigatii;
– Acoperirea cheltuielilor de intretinere si reparatii ale infrastructurii de imbunatatiri funciare, alta decat cea de irigatii, se aloca in limita unor plafoane specifice fiecareia dintre activitatile de imbunatatiri funciare;
– Stimularea asocierii utilizatorilor in organizatii si federatii.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

Sprijinul se acorda astfel:

– Pentru mentinerea in functiune, prin realizarea lucrarilor de intretinere si reparatii a infrastructurii de imbunatatiri funciare – irigatii, situate in cadrul teritoriului organizatiilor de imbunatatiri funciare sau al federatiilor de organizatii de imbunatatiri funciare si aflate pe proprietatea sau in folosinta acestora – valoarea sprijinului este de 140 lei pentru un hectar, iar valoarea totala care se aloca se ridica la circa 64,570 milioane lei.

– Pentru asigurarea pazei si protectiei infrastructurii de imbunatatiri funciare – irigatii situate in cadrul teritoriului organizatiilor de imbunatatiri funciare sau al federatiilor de organizatii de imbunatatiri funciare si aflate pe proprietatea sau in folosinta acestora – sprijinul este in cuantum de 31 lei la hectar, iar valoarea totala a sprijinului se cifreaza la circa 15 milioane lei.

– Pentru executarea lucrarilor de aducere in stare de functiune a infrastructurii de imbunatatiri funciare situate in cadrul teritoriului organizatiilor de imbunatatiri funciare sau al federatiilor de organizatii de imbunatatiri funciare si aflate in proprietatea sau folosinta acestora – valoarea totala a sprijinului este de 16,4 milioane lei.

– Pentru executarea lucrarilor de punere in functiune de catre Administratia Nationala a imbunatatirilor Funciare a infrastructurii de imbunatatiri funciare situate in cadrul teritoriului organizatiilor de imbunatatiri funciare sau al federatiilor de organizatii de imbunatatiri funciare si care, din cauza starii de degradare, nu s-a putut transmite in proprietatea sau folosinta acestora – valoarea totala alocata este de 4,03 milioane lei.

b) Alte conditii de obtinere
Cum se obtine subventia

Se urmeaza procedurile:
– Activitatile de irigatii se acorda subventii numai daca cererea de livrare a apei pentru irigatii ce face obiectul contractelor multianuale incheiate cu organizatiile, federatiile si alti beneficiari implica irigarea a cel putin 20% din suprafata deservita de punctele de livrare a apei pentru irigatii si de canalele de distributie din cadrul amenajarii de irigatii, precum si din suprafata intregii amenajari sau a partii de amenajare autonoma functional declarate de utilitate publica;
– Activitatile de irigatii – se acorda subventii organizatiilor si federatiilor numai daca acestea au achitat contributia proprie la tariful anual. Procentul minim al contributiei proprii anticipate la tariful anual, la tariful de livrare a apei pentru irigatii si la costurile cu energia electrica sau termica necesara pomparii apei prin punctele de livrare a apei pentru irigatii se stabileste anual prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, denumit in continuare ministru. Cuantumul contributiilor proprii ale organizatiilor si federatiilor se poate modifica anual, numai in sens crescator, prin ordin al ministrului;
– Pana la data de 5 octombrie a fiecarui an, organizatia sau federatia depune la DADR in a carei raza teritoriala de competenta se afla situat sediul acesteia copia ordinului de plata a contributiei proprii, certificat de banca, impreuna cu originalul facturii de plata a tarifului anual, emisa de furnizorul de apa;
– Odata cu factura si copia ordinului de plata organizatia sau federatia depune cererea-tip de eliberare a subventiei pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere si reparatii repartizate Administratiei sau altui furnizor de apa pentru irigatii;
– Pana la data de 10 octombrie a fiecarui an, DADR verifica realitatea si legalitatea documentelor inaintate de organizatii si federatii si aproba sau, dupa caz, respinge motivat cererile.
– Pe baza cererilor aprobate pana la data de 31 octombrie a anului in curs, DADR transmite ministerului, centralizat la nivelul judetului, situatia subventiilor ce se vor aloca de la bugetul de stat pentru acoperirea cotei din plafonul maxim unitar la hectar aferente tarifului anual pentru anul urmator.
– Pana la data de 15 noiembrie a fiecarui an, DADR comunica organizatiilor si federatiilor sumele disponibile pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii, ce se calculeaza ca diferenta intre subventia maxima si sumele aprobate pentru plata cotei din tariful anual;
– Administratia si ceilalti furnizori de apa pentru irigatii depun la minister lunar, pana pe data de 25 a fiecarei luni, situatia privind solicitarea achitarii cheltuielilor de intretinere si reparatii cuprinse in tariful anual si acoperite partial din subventii de la bugetul de stat si decontul justificativ privind utilizarea sumelor incasate din tariful anual si acoperite din subventii de la bugetul de stat;
– Administratia si ceilalti furnizori de apa pentru irigatii determina gradul de realizare a lucrarilor programate, iar in cazul in care acestea nu au fost executate integral, sumele achitate suplimentar de organizatii si federatii prin plata contributiei proprii la tariful anual se restituie sau se compenseaza cu plata contributiei proprii la tariful de livrare a apei pentru irigatii. Fac exceptie de la aceasta prevedere lucrarile pentru reparatiile accidentale survenite in perioada aplicarii udarilor.
– Organizatiile si federatiile vor depune odata cu comanda saptamanala copia ordinului de plata a contributiei proprii la tariful de livrare a apei de irigatii aferent volumului de apa comandat;
– In termen de 3 zile de la incheierea fiecarei luni, Administratia sau un alt furnizor de apa pentru irigatii, dupa caz, emite pe numele organizatiei sau federatiei factura de plata a tarifului de livrare a apei.
– In termen de doua zile de la primirea facturii, organizatia sau federatia depune la DADR copia ordinului de plata a contributiei proprii, certificat de banca, impreuna cu originalul facturii de plata a apei livrate;
– Odata cu factura si copia ordinului de plata organizatia sau federatia depune cererea pentru acordarea subventiilor de la bugetul de stat.
– In termen de 5 zile de la primirea cererii, DADR verifica realitatea si legalitatea documentelor si prezinta ministerului pana la data de 15 a fiecarei luni, centralizat la nivelul judetului, decontul justificativ pentru eliberarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cotei cuvenite Administratiei sau altor furnizori de apa pentru irigatii din tariful de livrare a apei pentru irigatii, conform cererilor inaintate de organizatiile si federatiile din domeniul imbunatatirilor funciar;
– In termen de doua zile de la primirea facturii, organizatia sau federatia achita contravaloarea contributiei proprii in contul furnizorului de energie electrica si depune la DADR copia ordinului de plata, certificat de banca, impreuna cu originalul facturii de plata a consumului de energie electrica;
– Odata cu factura si copia ordinului de plata organizatia sau federatia depune cererea pentru acordarea subventiilor de la bugetul de stat;
– In termen de 5 zile de la primirea cererii, DADR verifica realitatea si legalitatea documentelor si pana la data de 15 a fiecarei luni prezinta ministerului, centralizat la nivelul judetului, decontul justificativ pentru eliberarea subventiilor de la bugetul de stat in vederea acoperirii cotei cuvenite organizatiilor sau federatiilor din consumul de energie electrica sau termica pentru pomparea apei prin punctele de livrare a apei pentru irigatii.
– In termen de 5 zile de la incheierea fiecarei luni, odata cu depunerea facturii si a copiei ordinului de plata a contributi
ei proprii la plata tarifului de livrare a apei pentru irigatii, organizatia sau federatia depune la DADR documentele justificative de achizitie a combustibilului consumat in luna anterioara, impreuna cu cererea pentru acordarea subventiilor de la bugetul de stat, in limita unui consum de 50 l pentru fiecare 1.000 m3 de apa pompata, in baza inregistrarilor volumetrice pe fiecare agregat de pompare;
– In termen de 5 zile de la primirea cererii, DADR verifica realitatea si legalitatea documentelor si pana la data de 15 a fiecarei luni prezinta ministerului, centralizat la nivelul judetului, decontul justificativ pentru eliberarea subventiilor de la bugetul de stat in vederea acoperirii cotei cuvenite organizatiilor sau federatiilor din consumul de energie electrica sau termica pentru pomparea apei prin punctele de livrare a apei pentru irigatii.
– Neachitarea la termenele prevazute de prezentele norme metodologice a contributiilor proprii produce urmatoarele efecte:
rezilierea contractului multianual in termen de 30 de zile de la data scadentei, in cazul neplatii contributiei proprii la plata tarifului anual in anul curent pentru sezonul de irigatii din anul urmator pana la 30 septembrie;
– Neinceperea sau intreruperea livrarii apei pentru irigatii in cazul neplatii, respectiv al intarzierii platii contributiei proprii la tariful de livrare a apei pentru irigatii.
– Reluarea livrarii apei pentru irigatii se face numai dupa achitarea integrala a contributiei proprii la tariful de livrare a apei pentru irigatii, respectiv a oricaror obligatii de plata restante din anul sau anii precedenti.
– In termen de 5 zile de la data deschiderii creditelor bugetare, ministerul vireaza Administratiei si altor furnizori de apa pentru irigatii sumele reprezentand cotele cuvenite din tariful anual si tariful de livrare a apei pentru irigatii si aloca DADR sumele aprobate pentru achitarea cotei cuvenite furnizorilor de energie electrica si pentru decontarea cheltuielilor organizatiilor si federatiilor cu energia termica de pompare.
– In termen de 5 zile de la data alocarii subventiilor de la bugetul de stat, DADR vireaza sumele cuvenite:
furnizorului de energie electrica, pentru plata energiei electrice de pompare a apei prin punctele de livrare a apei pentru irigatii;
organizatiilor si federatiilor, pentru decontarea cheltuielilor cu energia termica de pompare a apei prin punctele de livrare a apei pentru irigatii.
– Pana la data de 15 noiembrie a fiecarui an, DADR transmite ministerului centralizatorul cuprinzand suprafetele eligibile si sumele alocate ca subventie pe punctele de livrare a apei pentru irigatii exploatate, intretinute si reparate de organizatii si federatii
DADR verifica realitatea si legalitatea documentelor inaintate, precum si incadrarea sumelor solicitate prin fiecare cerere de acordare a subventiilor in disponibilul ramas din cuantumul maxim al subventiei calculat pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii.
– Administratia si ceilalti furnizori de apa pentru irigatii, pe baza valorilor tarifului anual, tarifului de livrare a apei pentru irigatii si a consumului preliminat de energie electrica sau termica de pompare a apei prin punctele de livrare, estimeaza volumele de apa ce pot fi livrate la fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii, cu incadrarea in cuantumul maxim al subventiei pe fiecare punct de livrare, pe care le comunica organizatiilor si federatiilor.
– Organizatiile care exploateaza o infrastructura de irigatii prin intermediul careia se presteaza servicii de irigatii pe suprafetele de teren prevazute in contractele multianuale primesc subventii, potrivit legii, pentru exploatarea infrastructurii situate pe teritoriul lor, indiferent de regimul juridic al proprietatii sau folosintei asupra acestei infrastructuri. in cazul in care infrastructura de irigatii este detinuta in proprietate de alti proprietari decat organizatiile, acestea vor reglementa raporturile juridice cu proprietarii de drept ai infrastructurii de irigatii, in cadrul unei conventii prin care li se va transmite dreptul de folosinta.
– Organizatiile si federatiile care preiau raspunderea exploatarii, intretinerii si reparatiilor infrastructurii de imbunatatiri funciare, alta decat cea de irigatii, pot beneficia de subventii de la bugetul de stat pentru acoperirea costurilor de exploatare, intretinere si reparatii, in limita unor plafoane la hectar, stabilite pentru fiecare activitate de imbunatatiri funciare, corespunzator tipului de infrastructura preluata in proprietate sau in folosinta de aceste organizatii si federatii. Plafoanele pentru organizatii si federatii se aproba de minister, la propunerea Administratiei.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)
Adresa:
Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, codul postal 020921, oficiul postal 37;

Telefon centrala:
004-021-307-23-00
004-021-307-23-45
004-021-307-85-00

Telefon Biroul Relatii cu Publicul:
004-021-307-24-24
004-021-307-24-46
004-021-307-85-88
Fax: 004-021-307-86-85
Adresa noua de e-mail: relatii.publice@madr.ro

CONTACT DEPARTAMENT DEZVOLTARE RURALÄ‚
E-mail: feadr@madr.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014